February 14, 2023

February 9, 2023

Kaposi varicelliform eruption due to disseminated herpes simplex in a patient with known Darier disease

 • Sabrina Siddiqui,
 • Sebastian Sanchez,
 • Annia Cavazos,
 • Mahmoud Abdelnabi
Published online: February 09, 2023

June 16, 2022

WITHDRAWN: miR-150-5p inhibits nasopharyngeal cancer genesis by suppressing PYCR1

 • Zhiqun Li,
 • Xiaoliu Zhou,
 • Jiajun Huang,
 • ...
 • Chengliang Xing,
 • Junwei Yang,
 • Xuejun Zhou
Published online: June 16, 2022

March 8, 2022

[WITHDRAWN] miR-144-3p Functions as a Tumor Suppressor in Endometrial Cancer by Targeting PRR11

 • Huihui Song,
 • Hong Sun,
 • Xuecheng Pang,
 • ...
 • Xiang Zhang,
 • Yue Huang,
 • Xueliang Liu
Published online: March 08, 2022

January 6, 2020

October 22, 2019

September 1, 2017

Curcumin Protects Against Myocardial Ischemia-Reperfusion Injury by Activating Endothelial Nitric Oxide Synthase in Rats

 • Xiangyong Liu,
 • Yanyu Wang,
 • Pingshuan Dong,
 • ...
 • Honglei Wang,
 • Xuming Yang,
 • Ruixiao Chen
Published online: September 01, 2017

March 24, 2016

Curcumin Rescues Diabetic Renal Fibrosis by Targeting Superoxide-Mediated Wnt-Signaling Pathways

 • Cheng Ho,
 • Yung-Chien Hsu,
 • Chen-Chou Lei,
 • Shu-Ching Mau,
 • Ya-Hsueh Shih,
 • Chun-Liang Lin
Published online: March 24, 2016
Advertisement